Parterapi

I parterapi får man hjälp att upptäcka de negativa mönster som skapats i relationen och vilka triggers som finns mellan er. De sårbarheter som ni bär med er in i relationen bidrar till att skapa ett negativt beteendemönster. Relationen kan utvecklas till en maktkamp och diskussioner som fylls av elaka ord. Detta triggas av rädsla att inte vara älskad och kanske rentav bli lämnad, eller känslor av att inte vara tillräcklig för din partner.

I terapisamtalen får man träna på att lyssna på varandra och förstå sina egna och sin partners känslor och behov. Terapeuten ger stöd i att hitta nya kommunikationsmönster och öka förståelsen för bådas behov och visar på olika typer av anknytningsmönster. Terapeuten förhåller sig bekräftande och empatisk men även neutral. Målet är att skapa en tryggare och mer tillitsfull relation.

Det finns flera olika former för parterapi och Livspuls arbetar främst med två av dem, som är väl beforskade och har visat på goda resultat. EFT- Emotionellt fokuserad terapi för par och KBT- Kognitiv beteendeterapi för par.

Parterapi EFT

I EFT börjar man med att träffas första gången tillsammans och ni får beskriva hur er relation fungerar och vad ni sliter med. Andra gången så träffar man terapeuten för ett individuellt samtal. Det ger möjlighet att få utrymme för sin egna historia och de erfarenheter som man bär med sig från sitt liv. Där pratar man om hur man haft det i sina tidiga anknytningsrelationer. Därefter träffas man tillsammans igen och fortsätter arbeta mot era gemsamma mål.

I EFT ser man på relationsproblem som något som upprätthålls genom ömsesidigt absorberande av negativa emotionella tillstånd. I terapin så bygger man upp en förståelse för den andres behov och sårbarhet, vilket minskar ilska och frustration över den andres beteende och öppnar upp möjligheten för att nå en högre grad av intimitet. Metoden som bygger på Anknytningsteori, systemisk och humanistisk teori och skapades av Dr Sue Johnson i USA/Canada.

EFT är en av de parterapiformer som i dag har starkast stöd i forskning. Studier visar att 90 procent av de par som gått i EFT har förbättrat sin relation avsevärt och att mellan 70-73 procent av de par som är i kris får hjälp och kan bearbeta sig igenom krisen.

EFT är en strukturerad, manualiserad korttidsterapi som tar minst 10-12 sessioner men oftast 15 – 20 sessioner, och ibland fler om det finns trauma eller annan problematik. Det bästa är om man kan gå i terapin en gång i veckan. Det gör terapin som mest effektiv.

Parterapi KBT

KBT parterapi startar med tre bedömningssamtal; det första samtalet tillsammans och kommande två samtal är enskilda samtal med terapeuten. Under de tre första samtal går vi igenom styrkor och svårigheter i er relation, samt hur var och en ser på relationen. Det fjärde tillfället är en feedbacksession på de tre första samtalen och under detta summeras styrkor och svårigheter i relationen.  Det utmynnar i en målformulering och planering för kommande terapi.

Vissa par nöjer sig med dessa fyra samtal.

Andra par väljer att gå vidare med terapin. Paret kommer då att utifrån planeringen parallellt arbeta med acceptans för att vi är olika och beteendefokuserat förändringsarbete. Med ökad kunskap och medvetenhet för dessa processer startar paret en förändringsprocess i den riktning de satt upp.

Målet är att skapa ett klimat där relationen långsiktigt kan växa och stärkas.

Parterapi ges fysiskt och online via länk.

Pris

Samtal 60 min: 940 kr

Samtal 90 min: 1400 kr